Monthly Archives: אוקטובר 2017

הנחות היסוד במיקרו כלכלה

הנחות יסוד – לצורך דיון במודל נידרש להסכים על הנחות היסוד של מודל זה. אחרת משתמשים במודל אחר. לא תמיד נקבל את הנחות היסוד והן פתוחות לדיון גם בין כלכלנים וגם לדעתנו: א. כשמדברים עליהן ב. אחרי שלומדים את כל הנושאים קיומו של מחסור – אנשים תמיד רוצים יותר. המשאבים סופיים ולכן יש פער בין …

ממדי הוויתור

עלות אלטרנטיבית- גודל הוויתור הכרוך בכל בחירה. עלות אלטרנטיבית כוללת– עלות אלטרנטיבית כוללת בייצור כמות נתונה ממוצר אחד, שווה לסך כל הוויתור הנדרש מהמוצר האחר. עלות אלטרנטיבית ממוצעת– עלות אלטרנטיבית ממוצעת בייצור כמות נתונה ממוצר א', היא הוויתור הממוצע הנדרש ממוצר ב', לכל יחידה של מוצר א' עלות אלטרנטיבית ממוצעת = עלות אלטרנטיבית כוללת חלקי …