ממדי הוויתור

 • עלות אלטרנטיבית- גודל הוויתור הכרוך בכל בחירה.
 • עלות אלטרנטיבית כוללת– עלות אלטרנטיבית כוללת בייצור כמות נתונה ממוצר אחד, שווה לסך כל הוויתור הנדרש מהמוצר האחר.
 • עלות אלטרנטיבית ממוצעת– עלות אלטרנטיבית ממוצעת בייצור כמות נתונה ממוצר א', היא הוויתור הממוצע הנדרש ממוצר ב', לכל יחידה של מוצר א'
  • עלות אלטרנטיבית ממוצעת = עלות אלטרנטיבית כוללת חלקי כמות מוצר א׳- המוצר שאותו נרצה לכמת במונחי הויתור על מוצר ב׳.
   כלומר אם רוצים לחשב כמה העלות האלט׳ הממוצעת בייצור 3 בגדים, אז העלות האלט׳ הכוללת של D היא 8 תפוחים. את זה אני מחלק במוצר שאותו אני רוצה למדוד, במושגים של ויתור על המוצר האחר- כמה מהמוצר האחר ויתרתי בממוצע. ואז אני מחלק 8 תפוחים ב3 בגדים [במכנה אני תמיד שם את המוצר שאותו אני מודד].

נקודה B-1 בגדים C-2 בגדים D-3 בגדים E – 4 בגדים F – 5 בגדים
עלות אלט׳ כוללת – על כמה מזון ויתרתי ביחס לכל יח׳ בגד 20-19=1מזון 20-16=4 מזון 20-12=8 מזון 20-7=13מזון 20-0=20 מזון
עלות אלט׳ ממוצעת=עלות אלט׳ כוללת / מס׳ המוצרים ממוצר ב׳ 20-19=1

1/1=1

20-16=4

4/2=2

20-12=8

8/3=2.66

20-7=13

13/4= 3.25

20-0=20

20/5=5

עלות אלטרנטיבית שולית

העלות המשמעותית ביותר – זה הוויתור הנדרש הלכה למעשה.

(20-19)/1=1 (19-16)/1=3 (16-12)/1=4 (12-7)/1=5 (7-0)/1=7

עלות אלטרנטיבית שולית:

 • הוויתור הנדרש (מהמוצר האחר) כדי לייצר עוד יחידה של המוצר האחד (את היחידה האחרונה שלו).
 • המגמה: ככל שהולכים במורד העקומה לצד ימין, העלות האלט' הממוצעת הולכת וגדלה בהדרגה.
 • הנוסחה: MCx = ΔY/ΔX   >——-<    MCy = ΔX /ΔY.

יש חשיבות גדולה מאוד לעלות האלטרנטיבית השולית

  • מרבית השיקולים הכלכליים מתייחסים לשוליים

 

 • לרוב, השאלה הכלכלית הרלוונטית היא לא באילו צירופי תפוקות לבחור אלא האם רצוי לשנות את הרכב התפוקה שכבר קיים במשק.

כמה נקודות חשובות לגבי ניסוחים:

 • חיבור העלויות השוליות שווה את הכוללת.
 • העלות האלטרנטיבית הכוללת תמיד גבוהה מהעלות האלטרנטיבית השולית- חוץ מבנקודה הראשונה בה העלות הכוללת תהיה שווה לשולית.

אם שואלים:

 • מהו הויתור הנדרש כדי לייצר 3 בגדים- מבקשים לדעת עלות אלטרנטיבית הכוללת. לכן הויתור הנדרש כדי לייצר 3 בגדים היא 8 מזון.
 • מהו הויתור הנדרש כדי לייצר את הבגד השלישי- מבקשים לדעת עלות אלט׳ שולית. לכן הויתור הנדרש כדי לייצר את הבגד השלישי היא 4 מזון.